Regulamin lodowiska.

UCHWAŁA NR XXXVII.347.2014 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 26 sierpnia 2014 r.
w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze sztucznego sezonowego lodowiska położonego przy ul. Moniuszki w Złotowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami z 2013 r.: poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r.: poz. 379) Rada Miejska w Złotowie, uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Niniejsza uchwała reguluje zasady i tryb korzystania ze sztucznego sezonowego lodowiska położonego przy ul. Moniuszki, zwanego dalej „Lodowiskiem”, będącego własnością Gminy Miasto Złotów.
2. Administratorem Lodowiska jest jednostka organizacyjna Gminy Miasto Złotów - Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie (zwane dalej „ZCAS”) z siedzibą w Złotowie przy alei Piasta 26.
3. Lodowisko jest czynne sezonowo w okresie od listopada do marca, codziennie – w dni robocze oraz niedziele - w godzinach od 9.00 do 21.00. Informacja o godzinach otwarcia Lodowiska w dni świąteczne Administrator Lodowiska umieszcza najpóźniej na tydzień wcześniej na prowadzonej przez siebie stronie internetowej oraz na drzwiach wejściowych do obiektu Lodowiska.
4. Administratorowi Lodowiska przysługuje prawo czasowego wyłączenia Lodowiska z użytkowania z powodu:
1) niekorzystnych warunków atmosferycznych,
2) awarii urządzeń Lodowiska,
3) potrzeby wykonania prac związanych z właściwą eksploatacją Lodowiska, organizacji imprez i zajęć zamkniętych na Lodowisku.
§ 2. Każda osoba, korzystająca z obiektu, jest zobowiązana do zapoznania się z przepisami normującymi korzystanie z Lodowiska, podporządkowania się jego zapisom oraz poleceniom obsługi dotyczącymi realizacji tych zapisów.
§ 3. 1. Na terenie obiektu Lodowiska znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem.
2. Nagrania z kamer systemu monitoringu mogą być podstawą do ustalania odpowiedzialności użytkowników obiektu Lodowiska.
3. Administrator Lodowiska zobowiązany jest do zapewnienia funkcjonowania monitoringu w taki sposób, aby nie zostały naruszone dobra osobiste użytkowników obiektu Lodowiska.

4. 1. Wstęp na teren Lodowiska odbywa się za pomocą Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta, poprzez odczyt kodu kreskowego znajdującego się na zakupionym bilecie. Czytnik elektroniczny zainstalowany w bramce wejściowej na Lodowisko skanuje bilet po przyłożeniu go do okna czytnika i daje sygnał do przejścia przez bramkę, sygnalizując tą możliwość zieloną strzałką w oknie sygnalizatora optycznego umiejscowionego na bramce.
2. Przejście przez bramkę na dany bilet jest możliwe tylko jednorazowo. Czas pobytu na Lodowisku naliczany jest od rozpoczęcia godziny, która widnieje na bilecie wstępu.
3. Administrator Lodowiska może czasowo ograniczyć wstęp na Lodowisko w przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób korzystających.
4. Zabrania się przebywania na Lodowisku poza określonymi godzinami otwarcia.
§ 5. 1. Osoby obsługujące Lodowisko posiadają identyfikator z napisem „Obsługa Lodowiska”.
2. Na terenie Lodowiska usytuowana jest szatnia oraz wypożyczalnia łyżew, której obsługa pełni rolę informacyjną i porządkową, a także udziela pierwszej pomocy przedmedycznej.
3. Na Lodowisku zapewnia się pierwszą pomoc przedmedyczną, lecz nie ma stałej opieki medycznej. O wszelkich zaistniałych wypadkach lub doznanych urazach w obrębie obiektu Lodowiska należy niezwłocznie powiadomić obsługę Lodowiska.
§ 6. 1. Korzystanie z Lodowiska może odbywać się indywidualnie lub w grupie zorganizowanej. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do jego obsługi w celu uzgodnienia warunków korzystania z Lodowiska.
2. Dzieci do lat 13 oraz grupy zorganizowane składające się z dzieci i młodzieży, mogą przebywać na tafli Lodowiska jedynie pod opieką osób pełnoletnich będących na łyżwach. Opiekun dziecka do lat 13 ponosi odpłatność za pobyt na Lodowisku wg aktualnie obowiązującego cennika.
§ 7. 1. Na taflę Lodowiska dozwolone jest wchodzenie i wychodzenie wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
2. Na tafli Lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w łyżwach. Zabrania się używania łyżew do jazdy szybkiej (panczeny).
3. Na Lodowisku obowiązuje bezwzględny nakaz jazdy na łyżwach oraz zaleca się stosowanie kasków i innych ochraniaczy.
4. Zaleca się zdjęcie okularów i szkieł kontaktowych podczas korzystania z Lodowiska.
5. Na Lodowisku obowiązuje jeden kierunek jazdy. Zmiana jego kierunku możliwa jest przez podanie komendy za pomocą sprzętu nagłaśniającego. Niedozwolone jest poruszanie się w przeciwnym kierunku do ustalonego.
6. Sygnałem informującym o upływie godziny jest długi sygnał akustyczny wydany dzwonkiem. Sygnał wzywa do opuszczenia tafli Lodowiska przez oznaczoną bramkę wyjściową.
7. Korzystający z Lodowiska obowiązani są, mając na uwadze ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa, do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy i nie powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających. W ramach zapewnienia realizacji tego obowiązku zakazuje się:
1) ubierania łyżew w innych miejscach niż do tego wyznaczone,
2) wchodzenia na płytę Lodowiska inną drogą niż przez bramkę wejściową,
3) urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania, wykonywania skoków, gwałtownego hamowania, uderzania w bandy siłą rozpędu, wykuwania otworów w lodzie i niszczenia band łyżwami,
4) wchodzenia na taflę Lodowiska bez łyżew,
5) jazdy z dziećmi na rękach,
6) spożywania napojów i jedzenia na tafli Lodowiska,
7) niszczenia urządzeń i sprzętu Lodowiska,
8) zaśmiecania i brudzenia na terenie Lodowiska,
9) wprowadzania zwierząt i wszelkiego rodzaju pojazdów jednośladowych,
10) używania otwartego ognia,
11) wnoszenia kijów i krążków hokejowych oraz innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób korzystających z Lodowiska,
12) siadania na bandach i tafli Lodowiska oraz przeskakiwania przez bandy,
13) wychodzenia w łyżwach poza obręb namiotu i miejsc przeznaczonych do poruszania się, wyposażonych w chodniki gumowe,
14) wychodzenia z płyty Lodowiska inną drogą niż przez bramkę wyjściową,
15) wchodzenia na taflę Lodowiska w czasie pracy maszyny przygotowującej lód.
§ 8. Osoby przebywające na terenie Lodowiska i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszej uchwały oraz nie wypełniające zaleceń służb porządkowych lub pracowników mogą zostać usunięte z terenu obiektu Lodowiska bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego, postępowania w sprawach wykroczeń lub postępowania cywilnego.
§ 9. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Administrator Lodowiska wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do trzech tygodni od daty znalezienia.
§ 10. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu – w tym również udzielanie prywatnej nauki jazdy na łyżwach za wynagrodzeniem, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwa jest wyłącznie za wiedzą i zgodą Administratora Lodowiska.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej (-) mgr Stanisław Pikulik

Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.