Regulamin pływalni "Laguna"

 

UCHWAŁA NR XXXI/307/13 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z Pływalni „Laguna” w Złotowie położonej przy ul. Norwida 4A

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami z 2013 r.: poz. 645 i poz. 1318) Rada Miejska w Złotowie, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Niniejsza uchwała reguluje zasady i tryb korzystania z Pływalni „Laguna” w Złotowie położonej przy ul. Norwida 4A, zwanej dalej „Pływalnią”, będącej własnością Gminy Miasto Złotów.

2. Administratorem Pływalni jest jednostka organizacyjna Gminy Miasto Złotów - Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie (zwane dalej „ZCAS”) z siedzibą w Złotowie przy alei Piasta 26.

3. Pływalnia jest czynna codziennie – w dni robocze oraz niedziele - w godzinach od 6.00 do 22.00. Informacja o godzinach otwarcia Pływalni w dni świąteczne Administrator Pływalni umieszcza najpóźniej na tydzień wcześniej na stronie internetowej Pływalni oraz na drzwiach wejściowych do obiektu Pływalni.

§ 2. Każda osoba, korzystająca z obiektu, jest zobowiązana do zapoznania się z przepisami normującymi korzystanie z Pływalni.

§ 3. 1. Na terenie obiektu Pływalni znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem.

2. Nagrania z kamer systemu monitoringu mogą być podstawą do ustalania odpowiedzialności użytkowników obiektu Pływalni.

3. Administrator Pływalni zobowiązany jest do zapewnienia funkcjonowania monitoringu w taki sposób, aby nie zostały naruszone dobra osobiste użytkowników obiektu Pływalni.

§ 4. 1. Wstęp na halę basenów Pływalni odbywa się na podstawie transpondera Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym na Pływalni cennikiem usług. Transponder upoważnia do korzystania ze wszystkich stref znajdujących się w obiekcie Pływalni i podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w kasie Pływalni.

2. Odebranie transpondera oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie Pływalni.

3. Czas pobytu na basenie liczy się od momentu wydania transpondera do momentu odczytania jego pamięci przy wyjściu oraz uiszczeniu ewentualnej dopłaty.

4. Pełna należność z tytułu korzystania z poszczególnych stref oraz za ewentualny wydłużony czas pobytu na terenie obiektu Pływalni, winna być regulowana w momencie opuszczenia obiektu.

5. Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia użytkownika z obiektu, uiszczone opłaty nie są zwracane. 

§ 5. 1. Administrator obiektu Pływalni może czasowo ograniczyć wstęp na obiekt Pływalni ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających.

2. Użytkownicy z wykupionymi karnetami posiadają pierwszeństwo wejścia na obiekt Pływalni.

§ 6. Użytkownicy wpuszczani są do obiektu Pływalni nie później niż na 60 minut przed jego zamknięciem, nie później jednak niż do godz. 20.45.

§ 7. 1. Przed przekroczeniem bramki przy kasie Pływalni obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na czyste obuwie basenowe (klapki z tworzywa sztucznego).

2. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralni.

3. Na terenie hali basenowej obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie posiadający zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni:

1) dla kobiet jednoczęściowy lub dwuczęściowy, przylegający do ciała,

2) dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni, o długości maksymalnie do połowy uda.

4. Przed wyjściem z szatni na teren niecki basenowej należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Zabrania się pozostawiania pieniędzy oraz przedmiotów wartościowych w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych.

5. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem, zalecane ponadto jest, aby nastąpiło to bez stroju kąpielowego. Umycie się pod natryskiem obowiązuje również każdorazowo po skorzystaniu z WC.

6. Na terenie Pływalni, z uwagi na ciągłe nawilżenie wodą powierzchni posadzek, należy zachować szczególną ostrożność w poruszaniu się. W miejscach tych, odpowiednio oznakowanych, istnieje ryzyko poślizgnięcia się.

7. Po zakończeniu pływania oraz przebraniu się zmiana obuwia z basenowego na zewnętrze następuje także po przejściu bramki przy stanowisku kasowym.

§ 8. 1. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w obiekcie Pływalni jedynie pod opieką osób pełnoletnich. Opiekun płaci za pobyt na Pływalni według obowiązującego cennika.

2. Zabrania się pozostawiania na halach basenowych Pływalni bez nadzoru osób niepełnoletnich nie umiejących pływać.

3. Dzieci do lat 3 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho-majtki do kąpieli.

4. Na teren obiektu Pływalni zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników, chorym z upławami, z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry, plastrami i bandażami na ciele.

§ 9. 1. W celu uzyskania pomocy osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie proszeni są o zgłoszenie się w recepcji.

2. Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni i poruszające się na wózkach, obowiązane są przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanych dla nich pomieszczeniach.

§ 10. 1. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są obowiązane do podporządkowania się nakazom ratowników oraz personelu.

2. Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze czerwonym z napisem „RATOWNIK”.

3. Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe i atrakcje wodne.

4. Strefy obiektu i atrakcje wodne wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane są poprzez wygrodzenie taśmą i oznaczenie napisem – „Strefa nieczynna”. Korzystanie z nich w takim przypadku jest zabronione.

5. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników lub personel obiektu Pływalni. Dziennik Urzedowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 675

6. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest seria krótkich sygnałów dźwiękowych. Po usłyszeniu tych sygnałów należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu Pływalni.

§ 11. 1. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń obiektu regulują odpowiednie instrukcje stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych.

2. Każda osoba korzystająca z atrakcji wodnych jest obowiązana do zapoznania się z przepisami instrukcji stanowiskowych i podporządkowania się ich zapisom.

3. Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).

4. W przypadku małej frekwencji na Pływalni atrakcje wodne włączane są na życzenie użytkownika.

§ 12. 1. Grupy zorganizowane, tj. zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem opiekuna - trenera, nauczyciela, instruktora, przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do recepcji Pływalni i uzgodnić warunki korzystania z obiektu i atrakcji wodnych.

2. Wstęp na Pływalnię dla grup zorganizowanych odbywa się poprzez wejście główne po wykupieniu biletu wstępu, zarejestrowaniu w komputerowym systemie sprzedaży i przydzieleniu kluczy do szafki przez kasjera.

3. Na jednego opiekuna grupy nie może przypadać więcej niż:

1) 15 pełnoletnich lub niepełnoletnich, za zastrzeżeniem pkt 2, uczestników,

2) 10 uczestników w wieku przedszkolnym,

3) ustalona i zaakceptowana przez kierownictwo Pływalni ilość osób niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.

4. Grupy szkolne wchodzą na Pływalnię w ramach zajęć dydaktycznych zgodnie z ilością uczniów wskazanych przez dyrektora szkoły oraz z ustalonym harmonogramem zajęć na Pływalni.

5. Na Pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Opiekun ma obowiązek sprawdzić stan liczebny ćwiczących przed i po zajęciach. Grupa bez opiekuna nie będzie wpuszczana na Pływalnię.

6. Zorganizowane zajęcia w zakresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej, a także rehabilitacji ruchowej (w tym zabiegi fizjoterapeutyczne) mogą prowadzić tylko osoby posiadające kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia w tym zakresie określone odrębnymi przepisami.

7. Opiekun prowadzący zajęcia zobowiązany jest:

1) przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas pobytu grupy w hali basenowej przebywać razem z grupą;

2) prowadzić zajęcia w sposób zgodny z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i dobrą praktyką;

3) posiadać informacje o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich i zgodnie z tą wiedzą kształtować program zajęć uczestników grupy;

4) w czasie zajęć w wodzie znajdować się w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widziałby wszystkich uczestników i sam był przez nich widziany;

5) kontrolować zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w hali basenowej i podejmować w razie potrzeby działania zmierzające do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałać przypadkom niszczenia mienia;

6) podporządkować się poleceniom ratowników oraz pracowników Pływalni;

7) po zakończeniu zajęć zarządzić zbiórkę oraz sprawdzić stan liczebny grupy;

8) zgłosić ratownikowi fakt zakończenia zajęć i wyprowadzenia grupy z hali basenowej;

9) zebrać od wszystkich uczestników grupy transpondery i rozliczyć się z nich w kasie Pływalni; Dziennik Urzedowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 675

10) wyprowadzić grupę do holu głównego Pływalni i rozliczyć się w kasie z czasu pobytu grupy na Pływalni, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.

8. Na sygnał oznaczający koniec zajęć kąpiący powinni natychmiast opuścić nieckę Pływalni.

§ 13. 1. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim nie może przekraczać 6 osób.

2. Tory 1 i 6 przeznaczone są na pływanie rodzinne z dziećmi oraz dla osób słabo pływających, tory 2 i 5 przeznaczone są na pływanie rekreacyjne, tory 3 i 4 przeznaczone są dla osób dobrze pływających.

§ 14. Ze względu na konieczność zapewnienia przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno:

1) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,

2) przebywać w stanie wskazującym na stan intoksykacji,

3) wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających,

4) używać strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą,

5) wchodzić do wody w strefie niecek oznaczonych daną głębokością w przypadku, gdy głębokość wody przewyższa o 30 cm wzrost osoby, a nie umie ona pływać,

6) skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika,

7) wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,

8) biegać, popychać i wrzucać do wody inne osoby, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu Pływalni,

9) wszczynać fałszywych alarmów,

10) wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów,

11) wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach,

12) wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody),

13) wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi,

14) zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń oraz niecek basenowych,

15) używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej,

16) niszczyć bądź uszkadzać urządzeń i wyposażenia obiektu,

17) przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu,

18) korzystać na terenie przebieralni, natrysków i hali basenowej z telefonów komórkowych,

19) wnosić sprzętu muzycznego i grającego,

20) żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej oraz w pomieszczeniach przebieralni i natrysków,

21) pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych,

22) wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie,

23) wchodzić na kwietniki i murki okalające obiekt Pływalni oraz na inne konstrukcje i urządzenia do tego nie przeznaczone,

24) załatwiać potrzeby fizjologiczne poza wyznaczonymi strefami WC.

§ 15. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie. Dziennik Urzedowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 675

§ 16. Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Administratora Pływalni.

§ 17. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Administratora Pływalni.

§ 18. Leżakowanie dozwolone jest w wydzielonych strefach hali basenowej.

§ 19. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszej uchwały oraz nie wypełniające zaleceń służb porządkowych lub pracowników mogą zostać usunięte z terenu obiektu Pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego, postępowania w sprawach wykroczeń lub postępowania cywilnego.

§ 20. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Administrator Pływalni wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do trzech tygodni od daty znalezienia.

§ 21. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu – w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwa jest wyłącznie za wiedzą i zgodą Administratora Pływalni.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miasto Złotów.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej (-) mgr Stanisław Pikulik

Dziennik Urzedowy Województwa Wielkopolskiego – 5 – Poz. 675

Ta strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne do działania silnika strony oraz w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.